Кончето

Кончето е стръмна и трудно достъпна седловина в Северен Пирин, намираща се главното планинско било между върховете Бански суходол и Кутело, на около 2810 м н.в. Дължината на ръба е около 400 м, но най-тясната му част е дълга около 150 м, на места с широчина до 50 сантиметра.

Североизточните склонове на Кончето се спускат почти отвесно към циркуса Бански суходол, а югозападните - към долината на Влахинска река.

За първи път при зимни условия през Кончето е преминато през 1934 година от Никола Миронски и Любен Телчаров. През 1963 година е поставен метален парапет, а през 1969 година е прокарана пътека по югозападните склонове на Кончето. В последните години въжето беше удължено в посока към подножието на Кутело, но изпълнението бе такова, че след снеговете последната зима края на металното въжето вече не е фиксирано.

През Кончето преминава туристическата пътека от хижа Яворов за хижа Бъндерица и хижа Вихрен.

Поради стръмните си североизточни и югозападни склонове, Кончето може да бъде достигнато от туристи само откъм едноименния заслон през връх Бански суходол или откъм Премката през връх Кутело или по пътеката, подсичаща южния му склон. При първия вариант удобен изходен пункт е местността Бетоловото. Минава се през хижа "Яворов" и циркуса Разложки суходол, излиза се на карстовото било и през заслона се стига до Кончето през лятото за около 6-7 часа.

За втория вариант през Премката може да се тръгне от хижа "Вихрен" по червената маркировка (вариант с изкачване на връх Вихрен или заобикаляне през заслон "Казана") или от хижа "Бъндерица", пак по маркирана пътека, през Малкия казан и заслон "Казана" и нагоре към Премката. Времето нужно за тези преходи, в зависимост от темпото е грубо между 4 и 6 часа, като тази продължителност отново се отнася за безснежни условия.