Кончето

Кончето е популярна и сравнително трудно достъпна седловина в Северен Пирин, намираща се на около 2810 м н.в., на главното планинско било между върховете Бански суходол и Кутело. Дължината на ръба е около 400 м, но най-тясната му част е дълга около 150 м, на места с широчина до 50 сантиметра.

Североизточните склонове на Кончето се спускат почти отвесно към циркуса Бански суходол, а югозападните - стръмно към долината на Влахинска река.

За първи път при зимни условия седловината е била премината през 1934 година от Никола Миронски и Любен Телчаров. През 1963 година е поставен метален парапет, а през 1969 година е прокарана пътека по югозападните склонове на Кончето. В последните години въжето беше удължено в посока към подножието на Кутело.

През Кончето преминава туристическата пътека от хижа Яворов за хижа Бъндерица и хижа Вихрен.

Поради стръмните си склонове, Кончето може да бъде достигнато от туристи само откъм едноименния заслон през връх Бански суходол или откъм Премката през връх Кутело или по подскичаща южния му склон пътека. Удобни изходни пунктове са местността Бетоловото, (минава се през хижа "Яворов" и циркуса Разложки суходол) хижа “Вихрен” (през връх Вихрен или по заобикалящата върха пътека през Казаните) и хижа “Бъндерица”. Вариантът от хижа “Вихрен” през заслон “Казана” е най-бързият и лесен от трите.